Yarn

150/2 Polyester

150/1 Polyester

2400 Chenille

440 Nylon

950 Nylon

205 Nylon

2410 Nylon

1400 Boucle

1800 Faux Chenille

2400 Olefin

3200 Olefin

300 Olefin

650 Olefin

600 BT Polyester

8/1 Rayon Slub